Algemene voorwaarden Bed en Breakfast In de Wei
Versie 2023-10v1


1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) B&B: Bed & Breakfast In de Wei, Trentweg 42, 5469 PE Boerdonk. Website:
www.bbindewei.nl, email: info@bbindewei.nl.
b) Beheerder: de persoon die als eigenaar of namens de eigenaar de B&B beheert.
c) Huurder: de persoon op wiens naam de reservering bij B&B is gesteld.
d) Gasten: een persoon die in de B&B verblijft en als zodanig is aangemeld.
e) Derden: iedere andere (rechts-)persoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
f) Verblijf: de gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.
g) Annulering: het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering
h) Overmacht: elke van de wil van B&B onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten
tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
2. Toepasselijkheid
2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen
B&B en de huurder, met betrekking tot de verhuur/huur van een of meerdere ruimtes in de
accommodatie van B&B, danwel de gehele accommodatie van B&B als vakantiehuis.
2.2.Indien daarnaast nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van
tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.
3. Overkoepelende bepalingen
3.1.Huisdieren zijn niet toegestaan in B&B. Hulpdieren ten behoeve van minder validen worden
niet als huisdier beschouwd.
3.2.Gasten met een hulpdier kunnen alleen gebruik maken van de ruimtes op de begane grond.
3.3.De huurder dient 21 jaar of ouder te zijn en dient een vaste woon- of verblijfplaats te
hebben.
3.4.De huurder is verantwoordelijk voor zijn (mede) gasten.
3.5.Gasten van B&B dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat op de website
vermeld staat, in de B&B ter inzage ligt en op verzoek per mail kan worden toegezonden.
3.6.B&B heeft te allen tijde het recht individuele personen of groepen de toegang te weigeren.
3.7.Gebruik van de B&B door derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande
toestemming van B&B.
3.8.Bezoekers mogen niet zonder toestemming van B&B en zonder bijbetaling overnachten in
de accommodatie.
3.9.B&B kan gasten bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag,
hetgeen uitsluitend ter beoordeling is van de beheerder, met onmiddellijke ingang de
toegang tot B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van
redenen en zonder restitutie van verblijfskosten, onverminderd het in artikel 13 bepaalde.
3.10. Het privacy beleid is te vinden als privacy verklaring op de website van B&B en op
verzoek via e-mail bij B&B op te vragen.
3.11. De administratie van de beheerder is bepalend bij eventuele onderlinge
meningsverschillen, tenzij de (hoofd)gast het tegendeel kan bewijzen.
3.12. In situaties of gevallen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden heeft B&B de
beslissende stem.
4. Website
4.1.B&B is beschreven op de website: https://www.bbindewei.nl. Deze website is met de
grootste zorg samengesteld, toch kunnen verschillen voorkomen tussen de op de website
gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij B&B ten tijde van het bezoek
door onze gasten.
4.2.Alle vermeldingen op de website zijn te goeder trouw verstrekt en geschieden steeds onder
voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Er kunnen door de gasten geen rechten
worden ontleend aan dergelijke verschillen of kennelijke fouten. B&B is niet aan kennelijke
fouten op haar website gebonden.

5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1.Het aangaan van een huurovereenkomst voor de ruimte kan, bij beschikbaarheid, worden
geïnitieerd via het reserveringssysteem op onze website https://www.bbindewei.nl, het
sturen van een e-mail naar info@bbindewei.nl of telefonisch via het op de website vermelde
telefoonnummer. De huurovereenkomst kan tevens tot stand komen door het gebruik van
een reserveringssysteem van derde partijen, aan te wijzen door B&B.
5.2.B&B bevestigt de reservering aan de huurder of betalende partij per e-mail. De huurder of
betalende partij dient de reserveringsbevestiging te controleren op haar juistheid en B&B
binnen 48 uur per e-mail of op een andere schriftelijke wijze zijn/haar akkoord te geven. Pas
na het ontvangen van de akkoordmelding wordt de reservering definitief.
5.3.Mocht de situatie zich voordoen dat door B&B een reserveringsbevestiging per e-mail niet
verstuurd kan worden, bijv. bij boeking ter plekke, dan wordt de reservering definitief door
het ter plekke ondertekenen van de reserveringsbevestiging.
6. Betaling
6.1.De verblijfskosten dienen vooraf te worden betaald op het door B&B aan te geven IBANrekeningnummer. Betaling dient 14 dagen voor de aankomstdatum plaats gevonden te
hebben.
6.2.Voor boekingen gedaan per telefoon of via een website die geen betalingen ondersteunt,
geldt het volgende:
a) Betalingen vanaf € 300
• 50% van de verblijfskosten 7 tot 14 dagen na boekingen
• 50% van de verblijfskosten 30 tot 14 dagen voor aankomstdatum
• indien geboekt binnen 14 dagen voor aankomst, dan 100% van de verblijfskosten
voor aankomstdatum
b) Betalingen tot € 300
• 100% van de verblijfskosten 30 tot 14 dagen voor aankomst
• indien geboekt binnen 14 dagen voor aankomst, dan 100 % van de verblijfskosten
bij aankomstdag
• betalingen kunnen bij B&B contant, via Pin of creditcard (geen US) betaald worden.
6.3.B&B kan in voorkomende gevallen van het bepaalde in het eerste lid afwijken. De
verblijfskosten dienen dan contant, per pin of creditcard bij aankomst voldaan te worden.
6.4.Bij uitblijven van volledige betaling binnen de gestelde termijn, komt de reservering per
direct te vervallen.
6.5.Kosten welke door de gasten tijdens het verblijf gemaakt worden, dienen bij vertrek contant,
per pin of creditcard betaald te worden. Mocht in voorkomende gevallen de betaling bij
vertrek niet mogelijk zijn, ontvangt de huurder van B&B een factuur van de gemaakte
kosten, welke binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan dient te worden.
7. Annulering
7.1.Bij annulering van de reservering door de huurder gelden de volgende voorwaarden,
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen los geboekte kamers en de hele accommodatie
als vakantiehuis:
a) Annulering B&B kamers:
• Bij annulering meer dan 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode is het
annuleren gratis.
• Bij annulering 14 tot 7 dagen voor aankomst is de huurder 50% van het
reserveringsbedrag verschuldigd.
• Bij annulering 7 dagen of minder voor de aankomst of indien de huurder niet komt
opdagen (no show) is de huurder 100% van het reserveringsbedrag verschuldigd.
b) Annulering vakantiehuis:
• Bij annulering meer dan 12 maanden voor aankomst is de huurder 10% van het
reserveringsbedrag verschuldigd
• Bij annulering van 12 tot 6 maanden voor aankomst is de huurder 30% van het
reserveringsbedrag verschuldigd
• Bij annulering van 6 tot 4 maanden voor aankomst is de huurder 70% van het
reserveringsbedrag verschuldigd
• Bij annulering van 4 tot 2 maanden voor aankomst is de huurder 80% van het
reserveringsbedrag verschuldigd
• Bij annulering 2 maanden tot 1 week voor aankomst is de huurder 95% van het
reserveringsbedrag verschuldigd
• Bij annulering binnen 1 week voor aankomst is de huurder 100% van het
reserveringsbedrag verschuldigd
7.2.Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient de
huurder de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of op een andere schriftelijke wijze
aan B&B door te geven.
7.3.B&B zal het in artikel 7.1 bepaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan de huurder overmaken,
doch uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst van de annulering als beschreven in artikel 7.2
7.4.De huurder dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.
8. Prijzen / vouchers
8.1.De actuele tarieven vindt u terug op onze website: www.bbindewei.nl. Prijzen zijn, indien
niet anders vermeld inclusief handdoeken, beddengoed, water, elektriciteit, BTW,
eindschoonmaak en exclusief toerisitenbelasting kosten van een annulering- en/of
reisverzekering en/of andere kosten. Ontbijt is bij huur van een of meer B&B-kamers
inbegrepen. Bij huur van de hele accommodatie als vakantiehuis in het ontbijt niet
inbegrepen in de prijs.
8.2.B&B behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigingen.
8.3.In de overnachtingsprijs van een of meer B&B-kamers is een standaard ontbijt opgenomen.
Indien specifieke dieetwensen leiden tot een meerprijs van het ontbijt, zal deze meerprijs
aan de huurder in rekening worden gebracht. Huurder geeft eventuele dieetwensen bij
reservering aan.
8.4.B&B kan vouchers uitgeven welke recht geven op een eenmalige reductie op de tarieven,
overeenkomend met het bedrag vermeld op de voucher.
8.5.De vouchers van B&B kunnen slechts ingewisseld worden tijdens het reserveringsproces op
de website of bij reservering ter plekke. De vouchers zijn niet inwisselbaar voor contanten.
8.6.Indien niet anders vermeld blijven vouchers tot 1 jaar na afgifte geldig.
9. MIVA kamer
9.1.B&B biedt een rolstoeltoegankelijke kamer aan voor mindervalide personen exclusief
eventueel benodigde hulpmiddelen. Deze dienen door de huurder zelf geregeld te worden.
Voor zover de verzekering van de huurder de hiermee gepaard gaande kosten niet dekt,
komen deze voor de rekening van de huurder.
9.2.Het is ook mogelijk om zelf een hoog / laag bed te laten plaatsen voor de duur van het
verblijf.
9.3.B&B biedt geen zorg aan mindervalide gasten aan. De huurder is verantwoordelijk om,
indien nodig, deze zorg tijdig te regelen. Voor zover de verzekering van de huurder de
hiermee gepaard gaande kosten niet dekt, komen deze voor de rekening van de huurder.
9.4.De huurder brengt B&B via mail of op een andere schriftelijke wijze op de hoogte van de
gemaakte afspraken met betrekking tot de betreffende hulpmiddelen en/of zorg.
9.5.Indien de huurder benodigde hulpmiddelen en/of zorg via bemiddeling van B&B wil
betrekken, zullen de kosten hiervan, inclusief bemiddelingskosten, vooraf door B&B
kenbaar gemaakt worden en bij de huursom gerekend worden. De huurder dient B&B
ruimschoots, doch uiterlijk 4 weken, voor de aankomstdatum, op de hoogte te brengen van
diens verzoek tot bemiddeling bij hulpmiddelen en/of zorg.
9.6.Indien de huurder verzuimd om vooraf de benodigde hulpmiddelen of zorg te regelen, is
B&B niet gehouden de overeenkomst met huurder in stand te houden en zal deze per direct
ontbonden worden. De bepalingen omtrent annulering, zoals vermeld in artikel 7, zijn hierop
van toepassing.
10. Overmacht
10.1. In geval van verhindering van uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht
is B&B gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de (hoofd)gasten gehouden zal zijn.
10.2. B&B zal de huurder zo spoedig mogelijk informeren indien zich een overmachtssituatie
voordoet en zal de huurder een alternatief aanbod doen toekomen. Is een alternatief niet
mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terug storting
van het reeds voldane bedrag plaatsvinden.
11. Klachten / overlast
11.1.B&B probeert uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede
zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te
kunnen oplossen vragen wij u om uw mening over het verblijf aan ons kenbaar te maken
bij voorkeur ter plekke, uiteraard is via mail of telefonisch contact ook mogelijk.
11.2.B&B maakt onderdeel uit van een in bedrijf zijnde rundveehouderij. Geluiden, licht en
geuren voortvloeiend uit deze bedrijvigheid, zullen naar vermogen tot een minimum
beperkt worden, echter kunnen door de (hoofd)gasten niet als overlast worden
aangemerkt.
12. Veiligheid
12.1. In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed & Breakfast is het verboden om in
de kamers te roken of open vuur te gebruiken, ook op de loggia’s. Dit is alleen
toegestaan in de buitenruimte op de daartoe aangegeven plaatsen.
12.2. Misbruik van brandblussers en/of blusmiddelen dan wel het onklaar maken van
rookmelders is niet toegestaan.
12.3. Het betreden en gebruik van de loggia’s gebeurt op eigen risico van de gasten.
12.4. Betreding van het boerderijgedeelte van het erf en de stallen is zonder begeleiding van
de beheerder of diens medewerkers niet toegestaan.
12.5. Het is niet toegestaan om de aanwezige dieren te voeren.
12.6. Het is ten strengste verboden om machines en installaties op het erf en in de stallen te
bedienen. Ook het eventueel voor handen zijnde gereedschap mag niet gehanteerd
worden.
12.7. De aanwijzingen van de beheerder en/of diens medewerkers dienen te allen tijde te
worden opgevolgd.
13. Schade
13.1. De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken
overeenkomstig de door B&B gegeven gebruiksinstructies.
13.2. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor schade en/of letsel, door hem of zijn
(mede)gasten toegebracht aan de B&B accommodatie, het omliggende erf en aanwezige
bebouwing en de daarin en -op aanwezige zaken, personen en/of dieren.
13.3. Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de huurder
direct aan B&B te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de
(hoofd)gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden
vergoed.
13.4. Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de huurder verplicht de sleutels
binnen 2 werkdagen, aangetekend, aan de B&B eigenaar te versturen of persoonlijk ter
hand te (doen) stellen.
13.5. Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van B&B worden alle hieruit
voortvloeiende kosten bij de huurder in rekening gebracht. Huurder verplicht zich binnen
14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
14. Aansprakelijkheid
14.1. B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de (hoofd)gasten of derden ten
gevolge van het verblijf in de betreffende kamer en/of de accommodatie van B&B
geleden schade of letsel. De gast vrijwaart B&B tegen aanspraken dienaangaande.
14.2. B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en
uitval van stroom, Wifi, watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of
ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van B&B.
14.3. B&B is niet aansprakelijkheid en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies,
diefstal, schade of letsel, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge
van het verblijf in de betreffende ruimtes of elders op het terrein van B&B.
14.4. B&B kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ten gevolge van het
gebruik van de aanwezige oplaadfaciliteiten ten behoeve van elektrische voertuigen.
15. Algemene aanwijzingsbevoegdheid
15.1. De huurder is (en diens gasten zijn) in het algemeen verplicht de aanwijzingen/instructies
van (personeel van) B&B met betrekking tot het gebruik van het gehuurde op te volgen
16. Slotbepaling
16.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
16.2. Geschillen kunnen alleen voorgelegd worden aan de Nederlandse burgerlijke rechter die
bevoegd is in de vestigingsplaats B&B, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. .
16.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor
zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
16.4. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige
voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het
nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de
kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.